تماس با ما

تلفن ثابت: ۰۸۶۳۴۱۷۳۴۹۲

آدرس دانشکده: دانشگاه اراک، پردیس سردشت، دانشکده علوم ورزشی

دکتر اسفندیار خسروی زاده

صفحه اصلی دکتر اسفندیار خسروی زاده اینجا است.